Polityka prywatności i plików cookie

Prywatność osób fizycznych stanowi dla IzyTravel priorytet, dlatego dokładamy wszelkich starań,
by wszelkie dane były u nas bezpieczne.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Izabela Gierlińska, prowadząca działalność gospodarczą
pod firmą: „Biuro Podróży IzyTravel Izabela Gierlińska” z siedzibą w Poznaniu (61-541),
przy ul. Przemysłowej 70, posiadająca NIP: 7791012887, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych pod numerem 702 (dalej zwana „IzyTravel” lub „Administratorem”).

IzyTravel jest administratorem danych osobowych przede wszystkim osób fizycznych, z którymi IzyTravel zawiera umowę dotyczącą świadczenia usług turystycznych, wobec których podejmowane są czynności mające na celu zawarcie takiej umowy albo które kontaktują się z IzyTravel w celu otrzymania odpowiedzi.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby, przy użyciu poczty elektronicznej na adres info@izytravel.pl lub telefonicznie pod numerem: + 48 61 881 97 55, +48 505 505 481.

II. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym
w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

a) realizacji umowy dotyczącej świadczenia usług turystycznych lub jej zawarcia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na IzyTravel wynikających z przepisów rachunkowych i podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) realizacji uzasadnionego interesu IzyTravel jako administratora dotyczącego dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO);

d) realizacji uzasadnionego interesu IzyTravel jako administratora dotyczącego marketingu usług własnych (na podstawie art.6 ust. 1 lit. f RODO);

e) nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem osób (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych będzie niemożność nawiązania relacji handlowej, w tym zawarcia umowy dotyczącej świadczenia usług turystycznych.

III. Zasady przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele i podstawy zbierania danych osobowych są jasno określone niniejszą Polityką prywatności i plików cookie. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

IzyTravel realizuje prawa osób, których dotyczą dane osobowe, zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.

Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.

IzyTravel z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Dostęp do danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

IzyTravel nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do osoby, której dane dotyczą.

Na stronach w domenie izytravel.pl znajdują się zewnętrzne linki do profilu IzyTravel na Facebook oraz Instagram. Przy korzystaniu z tych linków użytkownik opuszcza stronę internetową w domenie izytravel.pl. 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez IzyTravel, zgodnie z przepisami prawa, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) osoby, korzystając z prawa.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa.

V. Odbiorcy danych osobowych.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: operatorom pocztowym, podmiotowi obsługującemu księgowość i kadry, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych), firmom windykacyjnym, firmom ubezpieczeniowym oraz podmiotom związanym ze świadczeniem usług turystycznych w szczególności operatorom hoteli, podmiotom zapewniającym usługę przewozu, przewodnikom wycieczek.

Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej wyłącznie jeśli wymaga tego wykonanie umowy dotyczącej świadczenia usług turystycznych. W takim przypadku, IzyTravel potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i oparty na stosownej podstawie prawnej. 

VI. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia
lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

VII. Pliki cookie

Administrator stosuje pliki cookie lub podobne technologie (zwane dalej łącznie: „plikami cookie”) poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystanie ze stron www.izytravel.pl i przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeglądających strony w domenie izytravel.pl.

Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez użytkowników z izytravel.pl. Administrator może  udostępniać dane zanonimizowane, (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników), zewnętrznym usługodawcom lub agencjom, w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla użytkowników.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

IzyTravel stosuje, co do zasady, dwa rodzaje plików cookie – „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie sesyjne to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Cookie stałe to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Prawo stanowi, że można przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania strony. Do innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych i reklamowych) wymagane jest zezwolenie użytkownika. Korzystając ze stron w domenie izytravel.pl, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki, użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i plików cookie. W każdej chwili użytkownik może wycofać zgodę zmieniając ustawienia przeglądarki. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Na stronach w domenie izytravel.pl wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie:

Nazwa Dostawca Cel Data ważności Rodzaj
_fbp izytravel.pl Używane przez Facebook do dostarczenia usług reklamowych 3 miesiące http cookie
fr Facebook   Używane przez Facebook do dostarczenia usług reklamowych Polityka cookie: https://www.facebook.com/policies/cookies/ 3 miesiące http cookie
tr Facebook Używane przez Facebook do dostarczenia usług reklamowych Polityka cookie: https://www.facebook.com/policies/cookies/ Session pixel tracker

Celem marketingowych plików cookie jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników.